Czcionka

Kontrast

Zasady przetwarzania danych osobowych w Premium Mobile

INFORMACJE OGÓLNE

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają:

wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na określonych w RODO podstawach prawnych, zależnych od tego, jakie stosunki łączą nas z Tobą.

Najczęściej jest to wykonanie łączącej nas umowy lub Twoja zgoda wyrażona w określonym w niej celu, ale mamy też własne potrzeby związane z naszą działalnością – raportujemy, analizujemy, sprawdzamy, rozliczamy się z podwykonawcami i wiele innych. Robimy to po to, aby dostarczać Ci produkty i świadczyć usługi, ciągle poprawiać ich jakość, chronić nas i Ciebie przed oszustwami związanymi z kradzieżą danych osobowych i podszywaniem się pod inne osoby.

W pewnym zakresie zbieramy i przetwarzamy Twoje dane po prostu dlatego, że przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas takie obowiązki, jak na przykład obowiązek pobierania i potwierdzania danych abonentów, czy obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych zależą od tego, jaka relacja nas łączy. Szczegółowe informacje zawieramy w treści Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Jakie masz prawa?

RODO przyznaje Ci szereg praw, dotyczących Twoich danych.

Przejdź do zakładki Twoje prawa, aby dowiedzieć się więcej.

Czy Twoje dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Informujemy, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzystamy, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE (Informacja FB, informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak się kontaktować w sprawie Twoich danych?

Premium Mobile Sp. z o.o. jako administrator Twoich danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który czuwa nad bezpieczeństwem i prawidłowością przetwarzania Twoich danych.

Przejdź do zakładki Kontakt, aby zobaczyć, jak się z nim skontaktować oraz jak składać wnioski i wykonywać prawa dotyczące Twoich danych.

JEŚLI JESTEŚ ABONENTEM

INFORMACJA PREMIUM MOBILE SP. Z O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/ABONENTA/KUPUJĄCEGO

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. z telefonu Premium Mobile: 2999; z telefonu innego operatora: +48 222 300 999, +48 722 792 999), pisemnie na adres: Premium Mobile Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, pocztą elektroniczną na adres dok@premiummobile.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@premiummobile.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie Danych Abonenta jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania Danych Abonenta uniemożliwia zawarcie umowy. Obowiązek podania imienia, nazwiska, PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość wynika z ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne. W przypadku zawarcia umowy w formie dokumentowej, ze względu na formę zawarcia umowy, konieczne jest podanie nadto adresu e-mail, zaś odmowa podania wskazanych danych uniemożliwia jej zawarcie w wybranej przez Abonenta, wyżej wskazanej formie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Premium Mobile Sp. z o.o. lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych – na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
  4. przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenia w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, spółkom z Grupy Polsat Plus, innym podmiotom wskazanym w treści zgody.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo informacji i dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  4. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej

  Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

  1. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

  1. Przed zawarciem umowy podejmowana jest zautomatyzowana decyzja czy zawarcie umowy będzie się wiązało z wpłaceniem kaucji i w jakiej wysokości. Decyzja podejmowana jest na podstawie oceny wiarygodności płatniczej Klienta. Ocena ta dokonywana jest poprzez odniesienie do modelu statystycznego powstałego w wyniku analizy zachowań klientów w przeszłości, uwzględniającego ich cechy demograficzne takie jak wiek, obszar geograficzny, zatrudnienie oraz behawioralne takie jak regulowanie należności, typ kontraktu, inne zawarte kontrakty. Zautomatyzowana decyzja o nałożeniu kaucji podejmowana jest także w przypadku odmowy wyrażenia zgody na dokonanie weryfikacji Klienta w biurach informacji gospodarczej i u innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
  2. W trakcie wykonywania umowy, w celu zwalczania działań stanowiących naruszenie umowy podejmowane są zautomatyzowane decyzje skutkujące zablokowaniem możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. Decyzje te są podejmowane w oparciu o analizę parametrów ruchu w sieci tj. rodzaj, wartość i kierunki połączeń, czas zestawienia i przyczyna rozłączenia połączeń.
  3. W trakcie wykonywania umowy, w przypadkach osiągnięcia lub przekroczenia określonych w umowie limitów (np. kwotowych, ilościowych, czasowych) następują automatycznie skutki określone w umowie (np. ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie możliwości korzystania z usług, wysłanie powiadomienia, żądanie wpłaty zaliczki).
  4. W przypadkach określonych w pkt 13-15 ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji przedstawiciela administratora, wyrażenia własnego stanowiska lub zakwestionowania podjętej decyzji poprzez złożenie wniosku w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

INFORMACJA PREMIUM MOBILE SP. Z O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/ABONENTA NA KARTĘ

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

1. Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. +48 720 20 30 40), pisemnie na adres: Premium Mobile Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, pocztą elektroniczną na adres bok@a2mobile.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@premiummobile.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Podanie Danych Aktywacyjnych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania Danych Aktywacyjnych uniemożliwia zawarcie umowy. Obowiązek podania Danych Aktywacyjnych wynika z ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne. Podanie innych danych nie jest warunkiem zawarcia umowy.

4. Dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, w celu:
a. podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Premium Mobile lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych- na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
d. przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenia w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, spółkom z Grupy Polsat Plus, innym podmiotom wskazanym w treści zgody.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

7. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

8. Przysługuje Pani/Panu prawo informacji i dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

13. W trakcie wykonywania umowy, w celu zwalczania działań stanowiących naruszenie umowy podejmowane są zautomatyzowane decyzje skutkujące zablokowaniem możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych i rozwiązaniem umowy. Decyzje te są podejmowane w oparciu o analizę parametrów ruchu w sieci tj. rodzaj, wartość i kierunki połączeń, czas zestawienia i przyczyna rozłączenia połączeń.

14. W trakcie wykonywania umowy, w przypadkach osiągnięcia lub przekroczenia określonych w umowie limitów (np. kwotowych, ilościowych, czasowych) następują automatycznie skutki określone w umowie (np. ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie możliwości korzystania z usług, wysłanie powiadomienia).

15. W przypadkach określonych w pkt 13-14 ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji przedstawiciela administratora, wyrażenia własnego stanowiska lub zakwestionowania podjętej decyzji poprzez złożenie wniosku w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

JEŚLI UDOSTĘPNIŁEŚ DANE DLA CELÓW MARKETINGOWYCH

INFORMACJA PREMIUM MOBILE SP. Z O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAINTERESOWANYCH USŁUGAMI I PRODUKTAMI PREMIUM MOBILE/PODMIOTÓW TRZECICH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PREMIUM MOBILE

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. z telefonu Premium Mobile: 2999; z telefonu innego operatora: +48 222 300 999, +48 722 792 999), pisemnie na adres: Premium Mobile Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, pocztą elektroniczną na adres dok@premiummobile.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@premiummobile.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Premium Mobile mógł przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Premium Mobile lub innych podmiotów.

4. Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Premium Mobile lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus, innym podmiotom wskazanym w treści zgody.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

7. Informujemy, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzystamy, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE (Informacja FB, informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

9. Przysługuje Pani/Panu prawo informacji i dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JEŚLI KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI W CELACH OBSŁUGOWYCH

INFORMACJA PREMIUM MOBILE SP. Z O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. z telefonu Premium Mobile: 2999; z telefonu innego operatora: +48 222 300 999, +48 722 792 999), pisemnie na adres: Premium Mobile Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, pocztą elektroniczną na adres dok@premiummobile.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@premiummobile.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do obsługi zgłoszeń i udzielenia odpowiedzi.

4. Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Premium Mobile, takich jak obsługa zgłoszeń kierowanych do Premium Mobile i udzielanie odpowiedzi, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
  2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

7. Informujemy, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzystamy, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE (Informacja FB, informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

8. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia obsługi zgłoszenia, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

9. Przysługuje Pani/Panu prawo informacji i dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

13.Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JEŚLI JESTEŚ PEŁNOMOCNIKIEM

INFORMACJA PREMIUM MOBILE SP. Z O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. z telefonu Premium Mobile: 2999; z telefonu innego operatora: +48 222 300 999, +48 722 792 999), pisemnie na adres: Premium Mobile Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, pocztą elektroniczną na adres dok@premiummobile.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@premiummobile.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Podanie danych identyfikacyjnych pełnomocnika nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek umożliwienia dokonania czynności przez pełnomocnika. Odmowa podania danych identyfikacyjnych pełnomocnika uniemożliwia dokonywanie czynności przez pełnomocnika.

4. Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów strony trzeciej tj. mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa, w zależności od zakresu pełnomocnictwa – w celu zawarcia lub wykonania zawartej przez mocodawcę umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Premium Mobile, jak windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania Umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: mocodawcy, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, dochodzenia roszczeń, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus, innym podmiotom wskazanym w treści zgody.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

7. Informujemy, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzystamy, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE (Informacja FB, informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

8. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy zawartej z mocodawcą, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

9. Przysługuje Pani/Panu prawo informacji i dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZYCH APLIKACJI, SERWISÓW I USŁUG ON-LINE

INFORMACJA PREMIUM MOBILE SP. Z O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. z telefonu Premium Mobile: 2999; z telefonu innego operatora: +48 222 300 999, +48 722 792 999), pisemnie na adres: Premium Mobile Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, pocztą elektroniczną na adres dok@premiummobile.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@premiummobile.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do założenia konta w serwisie. Odmowa podania danych uniemożliwia założenie konta.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Premium Mobile lub strony trzeciej, takich jak: marketing, wykrywanie i eliminowanie nadużyć, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych – na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus, innym podmiotom wskazanym w treści zgody.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

7. Informujemy, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzystamy, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE (Informacja FB, informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w serwisie, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

9. Przysługuje Pani/Panu prawo informacji i dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZYCH FANPAGE’Y W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

INFORMACJA PREMIUM MOBILE SP. Z O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZENIA FANPAGE’Y NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) użytkowników mediów społecznościowych, przetwarzanych w celu prowadzenia konta w określonym serwisie społecznościowym, w tym moderowania forum, przyjmowania zgłoszeń w wiadomościach prywatnych, promocji własnej marki, realizacji obowiązków prawnych, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyk. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. z telefonu Premium Mobile: 2999; z telefonu innego operatora: +48 222 300 999, +48 722 792 999), pisemnie na adres: Premium Mobile Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, pocztą elektroniczną na adres dok@premiummobile.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@premiummobile.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Współadministratorem danych osobowych jest właściciel portalu społecznościowego.
 4. Niniejsze informacje nie dotyczą przetwarzania danych osobowych przez właściciela portalu społecznościowego. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się pod adresem.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych w ramach fanpage’y prowadzonych przez Premium Mobile jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z dostępnych w serwisie społecznościowym funkcjonalności.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. prowadzenia i umożliwienia korzystania z konta Premium Mobile w serwisie społecznościowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. przyjmowania skarg, wniosków, reklamacji, jak również innego rodzaju zgłoszeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. realizacji innych, prawnie uzasadnionych interesów Premium Mobile lub strony trzeciej, takich jak: marketing, wykrywanie i eliminowanie nadużyć, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, podmiotom prowadzącym portale społecznościowe, IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.
 2. Ze względu na miejsce siedziby właściciela portalu społecznościowego, dane osobowe są przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych, co może wiązać się z określonymi ryzykami względem osób, których dane dotyczą. Właściciel portalu społecznościowego deklaruje zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych (Informacja FB). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

9. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana zasadnego sprzeciwu, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

10. Przysługuje Pani/Panu prawo informacji i dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

12. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

13. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

14. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSTAWICIELEM BĄDŹ OSOBĄ KONTAKTOWĄ NASZEGO KONTRAHENTA

INFORMACJA PREMIUM MOBILE SP. Z O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. z telefonu Premium Mobile: 2999; z telefonu innego operatora: +48 222 300 999, +48 722 792 999), pisemnie na adres: Premium Mobile Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, pocztą elektroniczną na adres dok@premiummobile.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@premiummobile.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Definicje

 • Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Spółką nawiązuje współpracę biznesową.
 • Osoba Reprezentująca – przedstawiciel lub pełnomocnik Kontrahenta, z którym Spółka zawarła umowę w celu realizacji współpracy ze Spółką.
 • Osoba Kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami lub pełnomocnikami Spółki w celu nawiązania lub realizacji współpracy biznesowej, w szczególności osobą kontaktową może być pracownik Kontrahenta lub inna osoba wyznaczona przez Kontrahenta, lub działająca w jego imieniu.

Od kogo dane zostały pozyskane

 1. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, jako reprezentanta Kontrahenta, w ramach umowy lub umów łączących go ze Spółką (dalej: „Umowa”).
 2. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Kontaktową, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Kontrahenta, w ramach realizacji współpracy ze Spółką.

Zakres przetwarzanych danych

5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące kategorie:

 1. dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP, miejsce pracy, zajmowane stanowisko),
 2. dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email),
 3. inne dane przekazane przez Kontrahenta lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonywania – bez ich podania brak jest możliwości zawarcia Umowy oraz podejmowania działań w związku z jej realizacją.

7. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:

 1. zawarcie i wykonanie Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej jest przesłanka zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. umożliwienia wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Spółki lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 6. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Komu dane osobowe będą przekazywane

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Spółka.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

10. Informujemy, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzystamy, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE (Informacja FB, informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

11. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez: a) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, b) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

12. Przysługuje Pani/Panu prawo informacji i dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

13. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

14. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

15. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

16. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TWOJE PRAWA

Możesz skorzystać z następujących praw:

Do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli Twoje dane się zmienią, masz prawo podać nam poprawne i aktualne dane, a my je poprawimy lub zaktualizujemy. Zapobiegnie to np. wysyłaniu do Ciebie korespondencji na adres, pod którym już nie przebywasz. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o udokumentowanie zmiany, szczególnie gdy wymagają od nas tego przepisy prawa.

Dostępu do danych – możesz skorzystać z tego prawa, jeśli chcesz się dowiedzieć, które Twoje dane przetwarzamy.

Do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli uznasz, że Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, masz prawo zwrócić się do nas o ich usunięcie. Pamiętaj jednak, że jeśli łączy nas umowa, nie możemy jeszcze o Tobie zapomnieć, ponieważ chcemy się z niej nadal wywiązywać. Nie będziemy mogli również uwzględnić Twojego wniosku o „bycie zapomnianym”, np. jeśli potrzebujemy Twoich danych do dochodzenia roszczeń albo musimy przetwarzać Twoje dane, bo tego wymaga od nas prawo.

Do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli masz wątpliwości czy przetwarzamy Twoje dane prawidłowo, możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. Oznaczymy Twoje dane jako przeznaczone wyłącznie do przechowywania i zbadamy legalność przetwarzania. Wniosek możesz złożyć również wtedy, gdy to my zamierzamy usunąć Twoje dane, a Ty chcesz, abyśmy jeszcze je przechowywali, np. w celach dowodowych. Jeśli świadczymy lub świadczyliśmy Ci usługi, ograniczenie przetwarzania nie wstrzyma naliczania przez nas opłat ani dochodzenia należności.

Do przenoszenia danych – możesz otrzymać i przenieść od nas do innego podmiotu dane, które nam dostarczyłeś. Pamiętaj jednak, że udostępnimy dane na Twoje żądanie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i nie odpowiadamy za to, czy dane zostaną przyjęte i jak będą dalej przetwarzane.

Do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – jeśli złożysz taki wniosek, pamiętaj, aby opisać Twoją szczególną sytuację, żebyśmy mogli ocenić, czy Twój sprzeciw jest uzasadniony.

Do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – jeśli złożysz ten sprzeciw, przestaniemy przetwarzać, w tym profilować, Twoje dane w celach marketingowych. Pamiętaj, że nie będziemy wtedy mogli informować Cię o nowych ofertach, promocjach i usługach.

Do wycofania zgody w dowolnym momencie – możesz wycofać udzielone nam zgody dotyczące przetwarzania Twoich danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy wycofasz udzieloną nam zgodę przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Twoją zgodą. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.

Przejdź do zakładki Kontakt, aby zobaczyć jak łatwo wycofać Twoje zgody oraz jak się z nami kontaktować w celu realizacji Twoich praw.

Pamiętaj, że w celu realizacji Twoich praw jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości. W przeciwnym wypadku moglibyśmy ujawnić informacje o Tobie osobie nieuprawnionej.

KONTAKT

Zgody i ich wycofanie

Zgody można wyrazić i wycofać składając oświadczenie do Działu Obsługi Klienta (tel. z telefonu Premium Mobile: 2999; z telefonu innego operatora: +48 222 300 999, +48 722 792 999), pisemnie na adres: Premium Mobile Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, pocztą elektroniczną na adres dok@premiummobile.pl.

Dane osobowe

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. z telefonu Premium Mobile: 2999; z telefonu innego operatora: +48 222 300 999, +48 722 792 999), pisemnie na adres: Premium Mobile Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, pocztą elektroniczną na adres dok@premiummobile.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@premiummobile.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

KONTAKT IOD

Inspektor Ochrony Danych – Marta Wolak

e-mail: iod@premiummobile.pl

adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa