Czcionka

Kontrast

Polityka prywatności Premium Mobile

 1. DEFINICJE

1.1. Administrator albo Premium Mobile  – PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. – z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746584, NIP: 9542746551, REGON: 243444059, kapitał zakładowy w wysokości: 16.619.800,00 zł w całości opłacony.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.

1.3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: „premiummobile.pl”.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

1.7. Zaufany Partner – podmiot, z którym współpracuje Administrator, dostarczający treści marketingowe dopasowane do Użytkownika lub pośredniczący w dostarczaniu takich treści.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

2.3. Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu z Serwisu mogą mieć Zaufani Partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści.

2.4. W przypadku gdy w ramach Serwisu dostępne są dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość zamówienia newslettera lub skorzystania z formularza kontaktowego, odpowiednie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zakresu przetwarzanych danych, dostępne będą przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcjonalności.

 1. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE

3.1. W związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane są pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, usprawniania jego działania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika.

3.2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) lub Zaufani Partnerzy wykorzystują w różnych celach, które można podzielić na kategorie opisane poniżej.

3.3. Podobne do cookie technologie to m.in. local storage, session storatege, oraz service workers, które działają w następujący sposób: technologia wykorzystująca wydzieloną część pamięci przeglądarki służącej do przechowywania danych zapisywanych przez serwis.

3.4. Dla uproszczenia, pliki cookie i podobne technologie, dalej zwane będą łącznie „plikami cookie”.

3.5. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:

3.5.1. sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Serwisu;

3.5.2. stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w specyfikacji pliku cookie.

3.6. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) lub Zaufani Partnerzy wykorzystują pliki cookie w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie:

3.6.1. Niezbędne – Pliki cookie niezbędne do korzystania z serwisu:
3.6.1.1. Pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji, informacje o preferencjach ustawień Pliki cookies oraz dane zapisane w ramach koszyka produktów lub usług) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

3.6.1.2. uwierzytelniające Pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
3.6.1.3. Pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
3.6.1.4. sesyjne Pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. Pliki cookie odtwarzacza flash), przechowywane na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

3.6.2. Funkcjonalne – Pliki cookie funkcjonalne, ułatwiające korzystanie z Serwisu, tj. trwałe Pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);

3.6.3. Analityczne – Pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych – są to Pliki cookies wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

3.6.4. Marketingowe – Pliki cookie pozwalające na dostarczanie przez Administratora lub jego Zaufanych Partnerów treści reklamowych.

3.7. Wykorzystanie plików cookie oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

3.8. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

3.9. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym Plikami cookie, w szczególności poprzez akceptację Plików cookie, zmianę ustawień Plików cookie oraz blokowanie albo usuwanie Plików cookie. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach tych dostawców.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

4.1. zapewnienia dostępu do Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4.2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4.3. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

4.3.1. marketing własny, w szczególności prezentowanie reklamy, wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych w Serwisie lub kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień o interesujących ofertach lub treściach środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem np. badania satysfakcji.

4.3.2. wykrywanie i eliminowanie nadużyć;

4.3.3. cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne.

4.4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą w celach marketingowych Zaufanych Partnerów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie, w którym Użytkownik korzysta z Serwisu, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

5.2. Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia Plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z Plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i Pliki cookie. Procesu czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Usunięcie Plików cookie będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

6.1.1. do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;

6.1.2. dostępu do danych – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;

6.1.3. do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;

6.1.4. do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;

6.1.5. do przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;

6.1.6. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

6.1.7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne; Użytkownik może wycofać zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

6.2. Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym. W przypadku Użytkowników, którzy nie założyli konta w Serwisie, Administrator nie ma możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika, gdyż przetwarzane dane dotyczą wyłącznie informacji o korzystaniu z Serwisu, bez informacji o tożsamości Użytkownika.

6.3. Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. ODBIORCY DANYCH I ZAUFANI PARTNERZY

7.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, integratorom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.2. Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu z Serwisu mogą mieć Zaufani Partnerzy, którzy wykorzystują Pliki cookie lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści. Zaufani Partnerzy, z którymi Administrator współpracuje w związku z korzystaniem z ich usług lub narzędzi, pozwalających m.in. na personalizowanie treści i usług oferowanych w Serwisie, należący do następujących kategorii: reklamodawcy, domy mediowe, firmy oferujące narzędzia do zarządzania kampaniami reklamowymi oraz właściciele serwisów internetowych, w szczególności: Google, Facebook, Wirtualna Polska, RTB House, AdForm, Taboola i TikTok:

Google – więcej informacji na temat polityki prywatności Google znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy

Facebook- więcej informacji na temat polityki prywatności Facebook znajduje się pod adresem https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy

RTB House – więcej informacji na temat polityki prywatności RTB House znajduje się pod adresem https://www.rtbhouse.com/privacy-center

Wirtualna Polska – więcej informacji na temat polityki prywatności Wirtualna Polska znajduje się pod adresem https://pomoc.wp.pl/polityka-prywatnosci

AdForm – więcej informacji na temat polityki prywatności Wirtualna Polska znajduje się pod adresem https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

Taboola – więcej informacji na temat polityki prywatności Wirtualna Polska znajduje się pod adresem https://www.taboola.com/pl/policies/polityka-prywatnosci

Tik Tok – więcej informacji na temat polityki prywatności Wirtualna Polska znajduje się pod adresem https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl.

Partnerzy mogą m.in. analizować, zestawiać i łączyć informacje z Serwisu z innymi posiadanymi przez nich informacjami np. związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z ich usług lub podejmowaniem przez Użytkownika aktywności w innych serwisach internetowych. Informacje o zasadach przetwarzania przez Zaufanych Partnerów danych osobowych oraz korzystania z plików cookie oraz innych technologii są dostarczane w ustalony przez nich sposób, w szczególności w dokumentach Zaufanych Partnerów opisujących zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt. 10 poniżej.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. DANE KONTAKTOWE

10.1. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy realizować poprzez przesłanie na adres wnioskirodo@premiummobile.pl stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.

10.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@premiummobile.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

11.1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 09.04.2024 r.

 

Polityka prywatności Premium Mobile – dokument do pobrania w pliku .pdf