Czcionka

Kontrast

Ogłoszenie Planu Połączenia pomiędzy Premium Mobile sp. z o.o. oraz Visignio sp. z o.o.

Warszawa, 28 sierpnia 2023r.

Zarząd spółki Premium Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000746584, ogłasza niniejszym poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia pomiędzy Premium Mobile sp. z o.o. i Visignio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521741, o następującej treści: Plan połączenia Premium Mobile sp. z o.o. i Visignio sp. z o.o.